Näin käsit­te­lemme henki­lö­tie­to­jasi

Päivi­tetty 25.5.2018

Tieto­suoja-asiat ja henki­lö­tie­tojen oikea ja huolel­linen käsit­tely ovat Aksielle erityisen tärkeitä. Konsul­toimme asiak­kai­tam­mekin näissä asioissa. Seuraamme aktii­vi­sesti alan sään­telyä ja toimimme niiden mukai­sesti. Keromme tässä, kuinka käsit­te­lemme henki­lö­tie­to­jasi.

1. REKIS­TE­RIN­PI­TÄJÄ

Aksie Oy
Oulun­se­läntie 23
90580 OULU

2. REKIS­TE­RIN­PI­TÄJÄN YHTEYS­TIEDOT

Nimi Kati Räätäri, toimi­tus­joh­taja
Sähkö­posti kati.raatari@aksie.fi
Puhelin +358 4059 33884

Toimin itse tieto­suo­ja­vas­taa­vana sekä yhteys­hen­ki­lönä kaikissa rekis­te­riin, henki­lö­tie­toi­hisi ja tieto­suo­jaan liit­ty­vissä kysy­myk­sissä.
Vastaan siitä, että henki­lö­tie­to­jasi käsi­tel­lään turval­li­sesti.

3. REKIS­TERIN NIMI

Aksie Oy:n asiakas- ja mark­ki­noin­ti­re­kis­teri

4. REKIS­TERIN KÄYT­TÖ­TAR­KOITUS JA PERUSTE KÄSIT­TE­LYLLE

Käytämme henki­lö­tie­to­jasi:

 • asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden tuot­ta­mi­seen ja toimit­ta­mi­seen
 • asia­kas­pal­ve­luun
 • asiakas- ja mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään
 • asia­kas­suh­teen hallin­taan, hoitoon ja yllä­pi­toon
 • palve­luiden ja liike­toi­minnan suun­nit­te­luun ja kehit­tä­mi­seen
 • yhtey­den­ot­toon poten­ti­aa­li­siin asiak­kai­siin
 • verk­ko­si­vujen käytet­tä­vyyden ja toimi­vuuden varmis­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen

Käsit­te­lemme henki­lö­tie­to­jasi toimek­sian­to­jesi tai teke­mämme sopi­musten perus­teella.
Käsit­te­lemme henki­lö­tie­to­jasi myös mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­sissa sekä uusien asiak­kuuk­sien hank­ki­mi­seksi.
Lisäksi laki­sää­teisten velvoit­teiden noudat­ta­minen, kuten esim. kirjan­pito, on perus­teena henki­lö­tie­to­jesi käsit­te­lylle.

5. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

 • Yhteys­tiedot kuten nimi, edus­ta­masi yrityksen nimi, osoite, puhe­lin­nu­mero ja sähkö­pos­tio­soite
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta anta­masi tiedot
 • Tilaus-ja lasku­tus­tiedot
 • Tiedot anta­mis­tasi mark­ki­noin­ti­lu­vista ja –kiel­loista
 • Verk­ko­si­vujen käytöstä kerätyt tiedot:
  • IP-osoite
  • Kellon­aika
  • Vieraillut sivut
  • Selain­tyyppi
  • Mistä verkko-osoit­teesta käyt­täjä on tullut verk­ko­si­vuille

6. MIHIN LUOVU­TAMME HENKI­LÖ­TIE­TOJA?

Emme luovuta henki­lö­tie­to­jasi kolman­sille osapuo­lille.
Tieto­jasi voidaan kuitenkin luovuttaa toimi­val­tai­sille viran­omai­sille nimen­omaisen lain­sään­nöksen perus­teella.

7. MISTÄ SAAMME HENKI­LÖ­TIEDOT?

Keräämme henki­lö­tie­to­jasi joko henki­lö­koh­taisen tai digi­taa­lisen kans­sa­käy­misen yhtey­dessä tai saamamme yhteys­tie­to­lo­mak­keen avulla.
Henki­lö­tie­toja kerä­tään myös ylei­sesti saata­villa olevista lähteistä, kuten esimer­kiksi julki­sista palve­lun­tuot­ta­ja­re­kis­te­reistä.

8. KUINKA KAUAN HENKI­LÖ­TIE­TOJA SÄILY­TE­TÄÄN?

Säily­tämme henki­lö­tie­to­jasi asia­kas­suh­teemme yllä­pi­tä­misen ajan sekä niin kauan kuin käsit­te­lylle on olemassa laista johtuvat perus­teet kuten esim. kirjan­pitoa varten.
Suora­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin säily­tämme tieto­jasi niin kauan kuin tarvit­semme tietoja tähän tarkoi­tuk­seen.

9. MITÄ OIKEUK­SISIA SINULLA REKIS­TE­RÖI­TYNÄ ON?

 • Sinulla on oikeus tarkistaa rekis­te­riimme tallen­netut sinua koskevat henki­lö­tiedot.
 • Voit tehdä tarkas­tus­pyynnön esit­tä­mällä tai lähet­tä­mällä vapaa­muo­toisen pyynnön rekis­te­rin­pi­tä­jälle.
 • Sinulla on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista, pois­ta­mista tai käsit­telyn rajoit­ta­mista.
 • Sinulla on myös oikeus vastustaa henki­lö­tie­to­jesi käsit­telyä.
 • Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle