Asian­tun­ti­jasi jätteen hyödyn­tä­mi­sessä

Ota yhteyttä

Aksie

Olemme kestävän kehi­tyksen mate­ri­aa­lin­hal­lin­taan ja liike­toi­minnan kehit­tä­mi­seen erikois­tunut konsul­toin­tiy­ritys. Me Aksiella uskomme, että tule­vai­suu­dessa kaikki jätteet hyödyn­ne­tään tuotannon raaka-aineina.​

Ihan­teemme mukainen liike­toi­minta perustuu luon­non­va­rojen vastuul­li­seen käyt­töön jossa kestävän kehi­tyksen tuot­teet tehdään kier­rä­te­tystä raaka-aineista uusiu­tuvan ener­gian avulla.​

Palve­lu­jemme vahva perusta on kattava kokemus ja kontaktit. Tunnis­tamme, kehi­tämme ja toteu­tamme tule­vai­suuden kier­rä­tyksen ratkaisut yhdessä asiak­kai­demme kanssa.​

Palve­lemme eri teol­li­suuden aloja. Tuomme yhteen kier­to­ta­louden eri toimijat niin koti­maassa kuin kansain­vä­li­sesti. Yhdessä raken­namme uusia arvo­ket­juja ja tule­vai­suuden kestävän kehi­tyksen liike­toi­mintaa. ​

Ota yhteys Aksieen!
Selvitä kuinka voit parhaiten 
hyödyntää tuotan­tosi jätteet ja sivu­ja­keet!