Ota yhteyttä

Aksie on kestävän kehi­tyksen mate­ri­aa­lin­hal­lin­taan ja liike­toi­minnan kehit­tä­mi­seen erikois­tunut konsul­toin­tiy­ritys yli kolmen­kym­menen vuoden koke­muk­sella. 

Haluatko tietää kuinka sinun yrityk­sesi voi hyötyä kier­rä­tyk­sestä ja kestävän kehi­tyksen liike­toi­min­nasta. Ota yhteyttä ja Aksie auttaa sinua muut­ta­maan jätteet lisä­ar­voksi.

Aksie Oy

Oulun­se­läntie 23
FI-90580 Oulu
Finland

+358 456 047 415

riku.raatari@aksie.fi

VAT: FI28403098

Riku Räätäri on ollut menes­tyk­sek­käästi mukana monilla toimia­loilla muut­ta­massa kier­rä­tyksen haas­teita uudeksi liike­toi­min­naksi;

  • ongel­ma­jät­teen käsit­te­ly­lii­ke­toi­minnan rakentaminen​
  • perus­ta­jana inno­va­tii­vi­sessa elekt­ro­niik­ka­jät­teen kierrätysliiketoiminnassa​
  • perus­ta­jana teol­li­suuden muovi­jät­teen kierrätysliiketoiminnassa​
  • johta­massa uutta kansain­vä­listä metal­lien kierrätysyksikköä​
  • Johta­jana  sekä neuvo­nan­ta­jana kulut­ta­ja­sek­torin liike­toi­min­nassa, kulut­ta­ja­pak­kauk­sissa ja uudis­tuvan ener­gian ratkai­suissa. 
Riku Räätäri

Riku Räätäri

Johtaja
Busi­ness Deve­lop­ment
Sustai­na­bi­lity

Olen innois­sani kier­rä­tyksen ja kestävän kehi­tyksen poten­ti­aa­lista liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sessä.

Ota yhteyttä ja istu­taan alas keskus­te­le­maan kuinka voimme auttaa sinua!”

riku.raatari@aksie.fi

+358 456 047 415