Palve­lumme

Aksie tuo asiak­kail­leen osaa­misen ja ymmär­ryksen mate­ri­aalin muut­tu­vasta elin­kaa­resta, kier­rä­tys­pro­ses­seista ja kestävän kehi­tyksen liike­toi­min­nasta. Laajan kump­pa­ni­ver­kos­tomme avulla raken­namme uusia arvo­ket­juja ja opti­moimme kier­rä­tys­pro­ses­sinne.

Ota yhteyttä

Tarjoa­mamme palvelut

Kier­to­ta­lou­desta on tullut osa elämää ja liike­toi­mintaa. Kier­rä­te­tystä mate­ri­aa­lista on tullut kulu­tus­hyö­dyke sinun eduk­sesi. Samalla kier­rä­tyk­sellä aikaan­saa­dusta liike­toi­min­nasta on tullut todel­li­suutta. Aksie tarjoaa kestävän kehi­tyksen mate­ri­aa­lin­hal­lintaa rajal­listen resurs­sien maail­massa.

Match making

Oikea kysymys ei ole miten kier­rättää vaan miten tehdä sen avulla liike­toi­mintaa? Kattavan kier­rä­tys­po­ten­ti­aalin tunnis­ta­minen vaatii toimi­vien arvo­ket­jujen suun­nit­telua ja oikeiden ihmisten tunte­mista. ​

Aksien erikoi­salaa on tuoda yhteen oikeat kump­panit, tuot­tajat, ostajat ja muut osapuolet kier­rä­tys­lii­ke­toi­minnan poten­ti­aalin reali­soi­mi­seksi. Niin koti­maassa kuin kansain­vä­li­sesti. Lähde­täänkö tref­feille?​

Proses­sien suun­nit­telu

Kier­rä­tys­pro­sessi koostuu tyypil­li­sesti monista osista. Se sisältää esimer­kiksi keräyksen, kulje­tuksen, lajit­telun, proses­soinnin käyt­tö­kel­poi­seksi raaka-aineeksi ja lopulta uusien tuot­teiden valmis­ta­misen. ​

Aksiella olemme luoneet kier­rä­tys­rat­kai­suja yli kolme­kym­menen vuoden aikana eri teol­li­suuden aloille ja kulut­ta­ja­sek­to­rille. Kattavan koke­muk­semme, verkos­tomme ja vahvan tule­vai­suuden näke­myk­semme avulla tunnis­tamme toimin­tasi kier­rä­tys­po­ten­ti­aalin ja tarvit­tavat vaiheet sen reali­soi­mi­seksi.​

Konsul­tointi

Ympä­ris­töön liit­tyvät huolet nousevat päivit­täin median otsi­koihin. Kier­rätys on selkeästi ainoa oikea tapa käsi­tellä yrityksen jätteet ja Aksie auttaa sinua tämän järjes­tä­mi­sessä. Pienemmät käyt­tö­kus­tan­nukset, lisään­tynyt liike­vaihto ja opti­moidut prosessit ovat konsul­toin­ti­rat­kai­su­jemme kulma­kiviä. Jos harkitset vaka­vasti kier­rä­tystä – me olemme kump­pa­nisi. ​

Toimin­ta­ta­pamme on jous­tava ja asiak­kaan tarpei­siin mukau­tuva. Tuotamme järkeviä, ajan­mu­kaisia ja käytän­nössä toimivia ratkai­suja nyky­ajan kier­rä­tyksen haas­tei­siin.​

Koulutus

Osaa­vatko kaikki kier­rä­tys­toi­min­taan osal­lis­tuvat osapuolet käsi­tellä, laji­tella ja varas­toida toimin­nassa syntyviä erilaisia jätteitä ja hyöty­käy­tet­täviä mate­ri­aa­leja oikein?

Pereh­dy­tystä tarvi­taan esimer­kiksi silloin, kun uusi kier­rä­tys­me­net­tely halu­taan lansee­rata toimi­paikan henki­lö­kun­nalle. Oikea tieto kier­rä­tys­toi­min­nasta sekä sen syistä ja vaiku­tuk­sista motivoi asian­osaisia toimi­maan oikealla tavalla parhaan tuloksen saavut­ta­mi­seksi. ​

Teemme koulu­tus­rat­kai­suja mitta­ti­lauk­sena asiak­kail­lemme ja yhteis­työssä koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden kanssa.​