Kier­rätys ja hyöty­käyttö

Kestävän kehi­tyksen liike­toi­minta ei ole pelkäs­tään hyväksi ympä­ris­tölle – se parantaa myös tulosta. Luke­mat­tomat tuot­teet voidaan valmistaa kier­rä­te­tystä mate­ri­aa­lista. Mahdol­li­suudet ovat lähes rajat­tomat. Useat yritykset etsivät uusia raaka-aineen lähteitä proses­seil­leen. Tämä luo uuden mark­kinan perin­tei­sesti ylijää­mänä tai jätteenä pide­tylle mate­ri­aa­lille.​

 

Tule­vai­suu­temme raken­ne­taan kier­rä­te­tyistä raaka-aineista. Ota yhteyttä Aksieen ja yhdessä voimme muuttaa jätteet posi­tii­vi­seksi lisä­ar­voksi.

Ota yhteyttä

Metallit

Metallit ovat arvok­kaita mate­ri­aa­leja, jotka voidaan kier­rättää rajat­to­masti huonon­ta­matta niiden ominai­suuksia. Kier­rä­tys­me­tal­lilla on rahal­lista arvoa. Sen käyttö säästää luon­non­va­roja. Tämä pitää erityi­sesti paik­kansa “non ferrous” metal­lien kuten alumiinin, kuparin, sinkin ja tinan osalta mutta myös jalo­me­tal­lien kuten kulta, hopea, palla­dium ja platina tapauk­sessa. Kier­rätys säästää rahaa ja auttaa tuotan­to­kus­tan­nusten alen­ta­mi­sessa.​

Muovit

Muoveja voidaan muokata eri tuot­teiksi helposti ja niitä hyödyn­ne­tään erit­täin laajasti eri ratkai­suissa. Ne ovat kestäviä, kevyitä ja halpoja. Tämän seurauk­sena muovin tuotanto ja käyttö on lisään­tynyt huimasti. Samalla muovi­jät­teen hallittu talteen­otto ja kier­rätys on noussut erit­täin merkit­tä­vään rooliin yritysten kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi ja ympä­ristön kuor­mi­tuksen vähen­tä­mi­seksi.

Paperi ja kartonki​

Lähes kaikki paperi ja kartonki voidaan kier­rättää ja hyödyntää uudel­leen ympä­ristön sekä talouden hyväksi. Verrat­tuna alku­pe­räi­sistä raaka-aineista tuotet­tuun, kier­rätys vaatii paljon vähemmän ener­giaa ja tuottaa myös vähemmän saas­teita. Suoma­lai­sella paperi- ja karton­ki­teol­li­suu­della on pitkät perin­teet tehok­kaista kier­rä­tys­rat­kai­suista.

Lasi

Lasi on huomat­tava jäte­ma­te­ri­aali niin koti­ta­louk­sissa kuin teol­li­suu­dessa. Lasi sopii erin­omai­sesti kier­rä­tyk­seen, koska sen ominai­suudet säilyvät käytössä muut­tu­mat­to­mina ja se voidaan kier­rättää loput­to­masti. Kier­rä­tys­rat­kaisut sääs­tävät ener­giaa ja ovat kustan­nuk­sil­taan edul­li­sempia verrat­tuna alku­pe­räisen lasin valmis­tuk­seen. Kier­rä­te­tystä lasista valmis­te­taan uusia lasi­tuot­teita ja sitä käyte­tään myös raken­nus­ma­te­ri­aa­lien raaka-aineena.​

Kumi

Kumin kier­rätys koostuu pääasial­li­sesti vanhojen auton­ren­kaiden uudel­leen­hyö­dyn­tä­mi­sestä. Renkaat ovat haas­teel­lisia kier­rä­tet­täviä, johtuen suuresta määrästä, kestä­vyy­destä sekä koos­tu­muk­sesta. Kier­rä­tyk­sessä renkaita leika­taan paloiksi maara­ken­nuksen ja vesien­kä­sit­telyn tarpei­siin. Kumia myös polte­taan ener­giaksi korkeissa lämpö­ti­loissa. Uudet tekniikat ja inno­vaa­tiot lupaavat yhä tehok­kaampia kier­rä­tys­rat­kai­suja kumille tule­vai­suu­dessa.

 

Aksie on asian­tun­ti­jasi jätteiden hyödyn­tä­mi­sessä. Ota selvää, kuinka sinun yrity­sesi voi valjastaa jätteen hyöty­käyt­töön.